Ngành Xây Dựng

URBAN DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE / NGÀNH XÂY DỰNG

Urban development and infrastructure are vital to Queensland’s continued economic growth.

After mining, the largest contribution to the Queensland economy in 2017–18 was from the construction industry, accounting for $29.0 billion (or 8.8%). The construction sector is also the state’s third-largest employer, employing 234,000 workers in 2018.

Queensland offers a range of investment opportunities across multiple infrastructure sectors.

QUEENSLAND GOVERNMENT SUPPORT

The Queensland Government is committed to robust infrastructure development throughout the state.

For fiscal year 2016–17, the government committed A$10.7 billion for infrastructure projects, including:

 capital expenditure of A$4.388 billion for transport

 A$2.18 billion for the energy and waste sector

 A$1.42 billion across the health portfolio

 A$645 million for schools and hospitals.

Source: Queensland State Budget 2016–2017 Papers

In March 2016, the value of Queensland’s known major investment projects totalled A$167.9 billion. This included:

 A$50.47 billion under construction

 A$15.36 billion committed

 A$56.47 billion under consideration

 A$45.65 billion possible.

Source: Deloitte Access Economics Investment Monitor — March 2016

The Queensland Government uses a range of funding and financing mechanisms to encourage additional private-sector investment in infrastructure projects. This includes considerable experience in delivering private–public partnerships across varying major infrastructure projects.

Queensland’s most important infrastructure project, the Cross River Rail Project, is a vital transport infrastructure project that will provide benefits to Brisbane, South East Queensland and the state.

CROSS RIVER RAIL PROJECT, BRISBANE

 Connecting both northern and southern rail networks, this A$5.2 billion project involves a 10.2km link from Dutton Park to Bowen Hills, with 5.9km of tunnel under the Brisbane River and CBD.

 Cross River Rail will deliver services to stations at 5 key locations: Boggo Road, Woolloongabba, Albert Street, Roma Street and Exhibition showgrounds.

 Estimated construction time-frame for this project is 5 years.

Source from TIQ – Trade & Investment Queensland Australia

https://www.tiq.qld.gov.au/invest/industry-investment-opportunities/urban-development-infrastructure/

 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng là yếu tố sống còn để Queensland tiếp tục tăng trưởng kinh tế.

Sau khi khai thác, đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Queensland năm 2017 - 2018 là từ ngành xây dựng, chiếm 29,0 tỷ đô la (tương đương 8,8%). Ngành xây dựng cũng là nhà tuyển dụng lớn thứ ba của bang, sử dụng 234.000 lao động trong năm 2018.

Queensland cung cấp một loạt các cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ QUEENSLAND

Chính phủ Queensland cam kết phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trên toàn tiểu bang.

Trong năm tài chính 2016 - 2015, chính phủ đã cam kết 10,7 tỷ đô la Úc cho các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm:

  • Chi phí vốn 4.388 tỷ đô la Úc cho giao thông 
  • 2,18 tỷ đô la cho ngành năng lượng và chất thải
  • 1,42 tỷ đô la trên toàn danh mục đầu tư y tế 
  • 6 645 triệu đô la cho các trường học và bệnh viện. 
  • Nguồn: Ngân sách bang Queensland 2016 Giấy 2017

Vào tháng 3 năm 2016, giá trị của các dự án đầu tư lớn được biết đến của Queensland là tổng cộng 167,9 tỷ đô la Úc. Cái này bao gồm:

  • 50,47 tỷ đô la đang được xây dựng 
  • 15,36 tỷ đô la cam kết 
  • 56,47 tỷ đô la đang được xem xét 
  • 45,65 tỷ đô la có thể. 

Nguồn: Giám sát đầu tư kinh tế truy cập Deloitte - Tháng 3 năm 2016

Chính phủ Queensland sử dụng một loạt các cơ chế tài trợ và tài trợ để khuyến khích đầu tư bổ sung của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này bao gồm kinh nghiệm đáng kể trong việc cung cấp các mối quan hệ đối tác công cộng của riêng tư trên các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác nhau.

Dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Queensland, Dự án Đường sắt Cross River, là một dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng sẽ mang lại lợi ích cho thành phố Brisbane, Đông Nam Queensland và tiểu bang.

DỰ ÁN CROSS RIVER RAIL, BRISBANE

Kết nối cả mạng lưới đường sắt phía bắc và phía nam, dự án trị giá 5,2 tỷ đô la Úc này bao gồm một liên kết 10,2km từ Dutton Park đến Bowen Hills, với 5,9km đường hầm dưới sông Brisbane và CBD.

Rail Cross River Rail sẽ cung cấp dịch vụ cho các nhà ga tại 5 địa điểm chính: Đường Boggo, Woolloongabba, Phố Albert, Phố Roma và các khu triển lãm.

Dự kiến ​​khung thời gian xây dựng cho dự án này là 5 năm.

Ngoài ra bang Queensland còn có nhiều kế hoạch phát triển các thành phố biển như Gold Coast, Sunshine Coast, Bundaberg, Cairn,...khi số lượng khách du lịch và nhà đầu tư đổ về những thành phố này ngày càng nhiều.