Ngành du lịch

TOURISM & ENVIRONMENTAL INDUSTRY / NGÀNH DU LỊCH & NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG:

World-class nature is the main motivator for international and domestic visitors to travel to Queensland. No longer a niche market, ecotourism is now one of Queensland’s greatest competitive advantages.

Queensland is Australia’s number one ecotourism destination and recognised as a world leader in ecotourism, delivering best practice nature-based experiences that contribute to the conservation of our natural resources and cultural heritage.

It is the quality of Queensland’s unique natural environment with its rich biodiversity and wildlife that is the foundation of the state’s tourism competitive advantage. Visitors’ experiences are enriched by the outstanding natural and cultural values they encounter. Recognition of this advantage is the first step in making Queensland a world leader in ecotourism by 2020. Through best practice ecotourism, Queensland can deliver world-class experiences that retain the inherent natural values upon which the tourism industry depends and contribute to the sustainability of the natural areas as well as socially and economically to local communities.

Queensland has 12.5 million hectares of protected areas, including five areas recognized on the World Heritage Register for their outstanding natural value, and three of the 16 nominated National Landscapes in Australia.

What is ecotourism? Ecotourism encompasses a broad spectrum of environmentally responsible, nature-based activities that go beyond the sustainable operation of a tourism business or one that offers experiences in a natural environment. Ecotourism is an experience that increases visitor appreciation and understanding of natural and cultural heritage values. It engages and informs visitors and is managed to be ecologically, economically and socially sustainable by contributing to the wellbeing of the natural areas and local communities where they operate.

Queenland honorly possess long coastal, amazing mountains along with many beautifies waterfalls . More than that, Queensland is ranked one of the most wonderful tourist destinations with many world heritates for example Fraser Island or Great Barrier Reef, Purling Brook Fall,... which attracted over 26 millions tourist annually.

Besides of that, Environmental industry and related industry which helps to protect environment plays vital roles in development strategy. Society & community support industry also brings a lot of welfare and social meanings to keep Australia hold on top position for “ the most ideal living place in the world”.

 

Thiên nhiên đẳng cấp thế giới là động lực chính cho du khách trong nước và quốc tế đến du lịch Queensland. Không còn là một thị trường ngách, du lịch sinh thái hiện là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Queensland.

Queensland là điểm đến du lịch sinh thái số một của Úc và được công nhận là công ty hàng đầu thế giới về du lịch sinh thái, mang đến những trải nghiệm thực tế tốt nhất dựa trên thiên nhiên góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa của chúng ta.

Đó là chất lượng của môi trường tự nhiên độc đáo Queensland Queensland với sự đa dạng sinh học và động vật hoang dã phong phú, là nền tảng của lợi thế cạnh tranh du lịch bang bang. Du khách trải nghiệm của người dân được làm phong phú bởi các giá trị tự nhiên và văn hóa nổi bật mà họ gặp phải. Nhận thức được lợi thế này là bước đầu tiên giúp Queensland trở thành công ty hàng đầu thế giới về du lịch sinh thái vào năm 2020. Thông qua du lịch sinh thái tốt nhất, Queensland có thể mang lại những trải nghiệm đẳng cấp thế giới, duy trì các giá trị tự nhiên vốn có mà ngành du lịch phụ thuộc và đóng góp cho sự bền vững của các khu vực tự nhiên cũng như xã hội và kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Queensland có 12,5 triệu ha các khu vực được bảo vệ, bao gồm năm khu vực được công nhận trên Sổ đăng ký di sản thế giới về giá trị tự nhiên nổi bật của chúng và ba trong số 16 Phong cảnh quốc gia được đề cử ở Úc.

Du lịch sinh thái là gì? Du lịch sinh thái bao gồm một loạt các hoạt động dựa trên thiên nhiên, có trách nhiệm với môi trường, vượt ra ngoài hoạt động bền vững của một doanh nghiệp du lịch hoặc một hoạt động mang lại trải nghiệm trong môi trường tự nhiên. Du lịch sinh thái là một kinh nghiệm làm tăng sự đánh giá và hiểu biết của du khách về các giá trị di sản văn hóa và tự nhiên. Nó tham gia và thông báo cho du khách và được quản lý để bền vững về mặt sinh thái, kinh tế và xã hội bằng cách đóng góp cho sự thịnh vượng của các khu vực tự nhiên và cộng đồng địa phương nơi họ hoạt động.

Queenland vinh dự sở hữu những ngọn núi dài ven biển, tuyệt vời cùng với nhiều thác nước đẹp. Hơn thế nữa, Queensland được xếp hạng là một trong những điểm du lịch tuyệt vời nhất với nhiều di sản thế giới, ví dụ như Đảo Fraser hoặc Great Barrier Reef, Purling Brook Fall, ... thu hút hơn 26 triệu khách du lịch hàng năm.

Bên cạnh đó, ngành Môi trường và ngành liên quan giúp bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển. Xã hội & ngành công nghiệp hỗ trợ cộng đồng cũng mang lại rất nhiều phúc lợi và ý nghĩa xã hội để giữ cho Úc giữ vị trí hàng đầu cho một nơi sinh sống lý tưởng nhất trên thế giới.