Ngành Công Nghiệp

KNOWLEDGE INDUSTRY / NGÀNH CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ

Home to an abundance of innovative technology companies competing successfully on the world stage, Queensland is an ideal location to invest, partner, collaborate and set up your Asia-Pacific headquarters.

Queensland’s game-changing technologies are used across multiple sectors. The state’s companies offer proven R&D, supported by experienced boards, courageous and committed management teams, and identified market need.

QUEENSLAND GOVERNMENT SUPPORT

Advance Queensland is the Queensland Government’s program to establish and develop a strong innovation and entrepreneurial culture. It leverages the internationally acclaimed R&D expertise of Queensland’s 10 universities, focuses on stimulating the formation and attraction of start-ups, and offers a co-investment capital fund.

Source from TIQ – Trade & Investment Queensland Australia - https://www.tiq.qld.gov.au/invest/industry-investment-opportunities/knowledge-industries/

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC

Là nơi có rất nhiều công ty công nghệ tiên tiến cạnh tranh thành công trên trường thế giới, Queensland là một địa điểm lý tưởng để đầu tư, hợp tác, hợp tác và thành lập trụ sở châu Á-Thái Bình Dương của bạn.

Các công nghệ thay đổi trò chơi của Queensland được sử dụng trên nhiều lĩnh vực. Các công ty nhà nước cung cấp các chương trình nghiên cứu và phát triển, được hỗ trợ bởi các bộ phận có kinh nghiệm, đội ngũ quản lý nhiệt huyết và trung thành, và bộ phận nghiên cứu nhu cầu thị trường.

SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ QUEENSLAND

Advance Queensland là chương trình Chính phủ Queensland để thiết lập và phát triển văn hóa khởi nghiệp và đổi mới mạnh mẽ. Nó quy tụ những kiến thức chuyên môn R&D được công nhận quốc tế của  10 trường Đại Học của bang, tập trung vào việc kích thích sự hình thành và thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp, và cung cấp một quỹ đầu tư hợp tác.

Nguồn từ TIQ - Thương mại & Đầu tư Queensland Úc